Ochrana osobných údajov a spracovanie údajov

Táto komunikácia je vám sprístupnená – aj v súlade s čl. 13 Európskeho nariadenia 2016/679 o ochrane osobných údajov („Nariadenie“ alebo „GDPR“) a Legislatívnej vyhlášky. 30.06.2003 č. 196 („Ochrana osobných údajov“) a následné zmeny a doplnky – E-taras di Pizzolitto L. so sídlom v Pulsano (TA), prostredníctvom Cavour č. 55, ako prevádzkovateľa vašich osobných údajov. Cieľom týchto Zásad je informovať používateľa o spôsoboch spracovania osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Typ spracovávaných údajov

Webová stránka ponúka informatívny a niekedy aj interaktívny obsah. E-taras teda bude môcť pri prehliadaní stránky získavať informácie o návštevníkovi nasledujúcimi spôsobmi:

Údaje navigácie

Počítačové systémy a softvérové ​​postupy používané na prevádzku tejto webovej stránky získavajú počas svojej bežnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitný pri používaní internetových komunikačných protokolov. Táto kategória údajov zahŕňa: IP adresy, typ použitého prehliadača, operačný systém, názov domény a adresy webových stránok, z ktorých sa uskutočnil prístup, informácie o stránkach navštívených používateľmi v rámci lokality, čas prístupu, čas strávený na jedna stránka, analýza internej cesty a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a prostredia IT používateľa.

Ďalšie kategórie údajov

Toto sú všetky osobné údaje poskytnuté návštevníkom prostredníctvom stránky, napríklad:

 • vyplnením formulára na zadanie objednávky;
 • vyplnením formulára na vyžiadanie informácií o ponúkaných službách a/alebo kontaktnej žiadosti;
 • vyplnením formulára, prostredníctvom ktorého požiadate o vrátenie alebo výmenu položiek súvisiacich s objednávkou;
 • Písaním na e-mailové adresy uvedené na našej stránke so žiadosťou o informácie;
 • prístupom do vyhradenej oblasti a/alebo služby;
 • vyplnením formulára na odoslanie životopisu;
 • Vyplnením formulára na odber nášho bulletinu a marketingovej komunikácie;
 • poskytovať odpovede prostredníctvom formulára podpory/chatu;
 • Vyplnením formulára na registráciu do jednej z iniciatív E-taras (napr. podujatia).

Účel spracovania

Poskytnuté údaje sa spracúvajú na nasledujúce účely:

 • Poskytovať tovar požadovaný používateľom, spravovať zmluvy uzatvorené používateľom, vykonávať súvisiace administratívne, účtovné, fiškálne a právne povinnosti, ako aj spracovávať žiadosti zaslané používateľom. Spracovanie vykonávané na tieto účely je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností a nevyžaduje si od zainteresovanej strany osobitný súhlas.
 • Zistiť skúsenosti s používaním našich platforiem, produktov a služieb, ktoré ponúkame, a zabezpečiť správne fungovanie webových stránok a ich obsahu. Spracovanie vykonávané na tieto účely je založené na oprávnenom záujme správcu údajov.
 • Posielať komerčné oznámenia týkajúce sa propagačných akcií a/alebo ponúk v záujme Vlastníka; spracovanie vykonávané na tieto účely sa vykonáva s konkrétnym súhlasom poskytnutým používateľom.
 • Sledovať účasť na organizovaných podujatiach.

Zdieľanie a prenos osobných údajov

Údaje zhromaždené spoločnosťou E-taras budú zdieľané iba na vyššie uvedené účely; nebudeme zdieľať ani prenášať vaše osobné údaje tretím stranám okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. V priebehu našej činnosti a výlučne na rovnaké účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, môžu byť vaše osobné údaje prenesené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • zamestnanci spoločnosti;
 • poskytovatelia služieb (napr. poskytovatelia IT systémov, poskytovatelia cloudových služieb, poskytovatelia databáz a konzultanti);
 • Verejné správy na právne účely;
 • akýkoľvek verejný a/alebo súkromný subjekt, ktorému je potrebné oznámiť vaše osobné údaje v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi.

Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov je k dispozícii v sídle prevádzkovateľa údajov a bude poskytnutý na základe písomnej žiadosti.

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia aj v prípade prenosu údajov do tretích krajín, kde je úroveň ochrany údajov iná ako v Európskej únii: akýkoľvek prenos osobných údajov tretím stranám sa uskutoční až po informovaní a ak je to potrebné, po získaní vášho súhlasu. Akýkoľvek prenos údajov do iných krajín, ako sú tie, pre ktoré Európska komisia prijala rozhodnutie o primeranosti, sa uskutočňuje na základe dohôd, ktoré využívajú štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou alebo iné primerané záruky v súlade s platnými zákonmi.

Ochrana osobných údajov

E-taras di Pizzolitto L. zaviedol primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov. Tieto opatrenia zohľadňujú:

 • najmodernejšia technológia;
 • náklady na jeho implementáciu;
 • povaha údajov;
 • riziko liečby.

Účelom je chrániť ich pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo zmenou, náhodnou stratou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom a pred inými formami nezákonného spracovania.

Okrem toho pri správe vašich osobných údajov E-taras:

 • zhromažďuje a spracúva osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a nie nadmerné, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov, a zabezpečuje, aby tieto osobné údaje zostali aktuálne a presné.

Časy uchovávania údajov

Bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a/alebo požadovať ich vymazanie, E-taras di Pizzolitto L. bude uchovávať vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené a prijaté , alebo splniť zákonné alebo regulačné požiadavky.

Po uplynutí tohto obdobia budú vaše osobné údaje odstránené z aktívnych systémov E-taras di Pizzolitto L.

Vaše zákonné práva

Práva spojené s osobnými údajmi, ktoré E-taras di Pizzolitto L. spracúva, sú:

 • PRÁVO NA OPRAVU. Môžete získať opravu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú alebo ktoré ste nám oznámili. E-taras di Pizzolitto L. vynakladá primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré vlastní, boli presné, úplné, aktualizované a relevantné na základe najnovších dostupných informácií;
 • PRÁVO NA OBMEDZENIE. Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov môžete získať, ak: - Popierate presnosť svojich osobných údajov počas obdobia, počas ktorého musí E-taras di Pizzolitto L. overiť ich správnosť; - spracovanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovania alebo vymazanie svojich osobných údajov; - E-taras di Pizzolitto L. už nemusí uchovávať vaše osobné údaje, ale - - - Potrebujete ich na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu vašich práv na súde resp. - Namietate proti spracovaniu, kým E-taras di Pizzolitto L. overí, či jej oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi.
 • PRÁVO NA PRÍSTUP. Môžete požiadať E-taras di Pizzolitto L. o informácie o osobných údajoch, ktoré sa vás týkajú, vrátane informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov E-taras di Pizzolitto L. vlastní alebo kontroluje, na aký účel sa používajú, kde boli zhromaždené. (ak nie priamo vami) a komu mohli byť oznámené;
 • PRÁVO NA PRENOSNOSŤ. Na základe vašej žiadosti E-taras di Pizzolitto L. prenesie vaše osobné údaje ďalšiemu správcovi údajov, ak je to technicky možné, za predpokladu, že spracovanie je založené na vašom súhlase alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy;
 • PRÁVO NA ZRUŠENIE. Od spoločnosti E-taras di Pizzolitto L. môžete získať zrušenie vašich osobných údajov, ak: - osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; - máte právo namietať proti ďalšiemu spracovaniu vašich osobných údajov a uplatniť toto právo namietať; - Osobné údaje boli spracované nezákonne. Pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné na základe zákonných povinností, zákona alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • PRÁVO NA OPOZÍCIU. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek namietať za predpokladu, že spracúvanie nie je založené na Vašom súhlase, ale na oprávnenom záujme spoločnosti NENCINI SPORT S.p.A. alebo tretích strán. V takýchto prípadoch E-taras di Pizzolitto L. už nebude uchovávať vaše osobné údaje, pokiaľ nebude možné preukázať presvedčivé a legitímne dôvody, prevládajúci záujem na spracovaní alebo posúdení alebo uplatnenie alebo obhajobu práva na súd. Ak namietate proti spracovaniu, uveďte, či máte v úmysle vymazať svoje osobné údaje alebo obmedziť ich spracovanie;
 • PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ. V prípade domnelého porušenia platného zákona o ochrane súkromia môžete podať sťažnosť príslušným orgánom vašej krajiny alebo miesta, kde k údajnému porušeniu došlo.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Akékoľvek budúce zmeny alebo doplnenia spracovania osobných údajov, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, budú oznámené prostredníctvom obvyklých komunikačných kanálov používaných spoločnosťou E-taras di Pizzolitto L. (napríklad prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom stránky).

Správca údajov a úradník pre ochranu údajov

Na uplatnenie práv uvedených v článkoch. 15 a násl. GDPR, môžete kontaktovať správcu údajov E-taras di Pizzolitto Luciano so sídlom v Pulsano (TA), prostredníctvom Cavour, č. 55, zaslaním e-mailu na adresu privacy@etarastore.it. Poverenca pre ochranu osobných údajov je možné kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@etarastore.it.

Objavte našu medzinárodnú sieť

Dodávame do 28 krajín, viac ako 200 000 produktov. Zostaňte informovaní, prihláste sa na odber noviniek.

Array